Privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis un piemērošanas joma

1.1. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā Sabiedrība apstrādā Personas datus.

1.2. Privātuma politika piemērojama jebkurā no šādiem gadījumiem:

1.2.1. Datu subjekts izsaka vēlēšanos iegūt TC “Gāles nams” lojalitātes karti;

1.2.2. Datu subjekts un Sabiedrība komunicē telefoniski, ar e-pasta vai parasta pasta, neatkarīgi no tā, vai Datu subjektam, ir līgums ar Sabiedrību;

1.2.3. Datu subjekts īrē vai pērk apdzīvojamo vai komercplatību Sabiedrības apsaimniekotajos nekustamajos īpašumos;

1.2.4. Datu subjekts ir iekļauts Sabiedrības apsaimniekoto nekustamo īpašumu iedzīvotāju sarakstos vai norādīts kā kontaktpersona saziņai ar komunālo pakalpojumu avārijas dienestiem.

1.2.5. Sabiedrība citā veidā apstrādā tāda Datu subjekta Personas datus, kas izmanto, ir izmantojis, izteicis vēlēšanos izmantot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

1.2.6. Datu subjekts apmeklē Sabiedrības Mājaslapu;

1.2.7. Datu subjekts ir Sabiedrības darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros;

1.2.8. Datu subjekts no brīvas gribas vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrību.

1.3. Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektiem informāciju, kādā kārtībā tiek apstrādāti viņu personas dati, informāciju par datu apstrādes nolūkiem un pamatojumu un kārtību, kādā datu subjekti var pieprasīt informāciju par savu personas datu apstrādi.

2. Lietotie termini un saīsinājumi

Apstrāde – ir jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Sabiedrības (pārziņa) vārdā apstrādā personas datus, piemēram, informācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu sniedzējs (IT), parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, u.c..

Sarakste – visi veidi, ar kuras palīdzību Datu subjekts var sazināties ar Sabiedrību.

DAS – Datu aizsardzības speciālists.

Datu subjekts – fiziskā persona, kuras Personas datus Sabiedrība apstrādā.

DVI – Datu valsts inspekcija.

ES – Eiropas Savienība.

EEZ – Eiropas Ekonomikas zona.

IT – Informācijas tehnoloģijas

Mājaslapa – Sabiedrības mājaslapa http://www.buvmeistars.lv

Personas dati – Jebkura informācija, kas attiecināma uz identificētu vai identificējamu fizisko personu – Datu subjektu.

Piemērojamie tiesību akti – visi tiesību akti, kas piemērojami Sabiedrībai un tās darbībai.

Privātuma politika – šīs Sabiedrības privātuma politika.

Profilēšana – jebkura veida automatizēta Personas datu apstrāde, kas izpaužas kā Personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, piemēram, personīgām vēlmēm, interesēm, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.

Sabiedrība – AS “Siguldas Būvmeistrs”, reģ. nr. 4000047821, vienotais reģ. nr. LV40003047821.

VDAR – Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) jeb Vispārējā datu aizsardzības regula.

3. Informācija par pārzini

3.1. Sabiedrība ir Personas datu pārzinis, kas nozīmē, ka Sabiedrība nosaka Personas datu apstrādes nolūkus, kāpēc Personas dati tiek apstrādāti un līdzekļus, ka Personas dati tiek apstrādāti.

3.2. Sabiedrības identitāte un kontaktinformācija:

3.2.1 Tālruņa numurs: + 371 67973896

3.2.2. E-pasta adrese: info@buvmeistars.lv

3.2.3. Adrese: Gāles iela 27, Sigulda, LV – 2150

3.2.4. Mājaslapa: http://www.buvmeistars.lv

3.3. Sabiedrība ir iecēlusi DAS. Datu subjekts var sazināties Sabiedrību visos jautājumos saistībā ar Personas datu apstrādi, kā arī šīs Privātuma politikas piemērošanu un ievērošanu izmantojot 3.2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

4. Piemērojamie tiesību akti

4.1. Sabiedrības darbība personu datu apstrādes jomā tiek regulēta, bet neaprobežojas, ar sekojošiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem:

4.1.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

4.1.2. Personas datu apstrādes likums;

4.1.3. Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

4.1.4. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums;

4.1.5. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums;

4.1.6. Reklāmas likums;

4.1.7. Civillikums;

5. Personas datu iegūšana, tās mērķi, apstrādes tiesiskais pamats

 

5.1. Sabiedrība iegūst Personas datus par Datu subjektu sekojošos veidos:

5.1.1. Saņemot tos tieši no Datu subjekta, kad viņš/viņa aizpilda pieteikumu lojalitātes kartes saņemšanai TC “Gāles Nams”, sazinās ar Sabiedrību telefoniski, ar e-pasta, parasta pasta vai sociālo tīklu palīdzību vai citā veidā nodod Personas datus Sabiedrībai.

5.1.2. Slēdzot līgumus par nekustamo īpašumu pārdošanu, nomu vai apsaimniekošanu;

5.1.3. Slēdzot līgumus par preču vai pakalpojumu pārdošanu vai pirkšanu;

5.1.7. No kredītiestādes (bankas), no kuras Datu subjekts (vai cita persona Datu subjekta vārdā) veic maksājumus;

5.1.8. No citiem avotiem, ja pastāv attiecīgs Apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats.

5.2. Sabiedrība apstrādā dažādu kategoriju Personas datus vairākiem nolūkiem, un, balstoties uz vairākiem tiesiskiem (juridiskiem) pamatiem, proti:

[tabula]

5.3. Datu subjekts var brīvi izvēlēties, vai dot piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai un, atsevišķos gadījumos, sīkdatņu izmantošanai. Pārējos gadījumos Personas datu sniegšana ir obligāta, lai Sabiedrība varētu veikt Datu subjekta pieprasīto darbību, piemēram, noslēgt līgumu, atbildēt uz sūdzību, utt. vai izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumu. Ja sniedzamā informācija netiek sniegta, Sabiedrība nevar dibināt tiesiskās attiecības ar Datu subjektu.

6. Datu subjekta tiesības

6.1. Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

6.1.1. Tiesības piekļūt Personas datiem – tas nozīmē, ka Datu subjekts var iegūt: a) Sabiedrības apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti viņa/viņas Personas dati; (b) noteiktu papildu informāciju, kas noteikta Piemērojamajos tiesību aktos, un (c) apstrādāto Personas datu kopiju. Minētās tiesības Datu subjekts var īstenot kontaktējoties ar Sabiedrību un nodrošinot personas identifikācijas iespējamību vai nu klātienē Sabiedrības birojā, vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.

6.1.2. Tiesības labot Personas datus – tas nozīmē, ka Datu subjekts var pieprasīt labot savus Personas datus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi.

6.1.3. Tiesības dzēst Personas datus – tas nozīmē, ka Datu subjekts var lūgt Sabiedrībai dzēst savus Personas datus, ja pastāv viens no VDAR 17. panta pirmās daļas nosacījumiem. Taču, Datu subjektam jāņem vērā, ka pastāv arī daži VDAR noteiktie izņēmumi, kad šo tiesību īstenošana nav iespējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

6.1.4.Tiesības ierobežot Personas datu Apstrādi – Datu subjekts var panākt, lai Sabiedrība ierobežotu Apstrādi. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka, ievērojot VDAR 18. panta nosacījumus, Personas dati var tikt glabāti, bet nevar tikt apstrādāti citos veidos.

6.1.5. Tiesības uz Personas datu pārnesamību – tas nozīmē, ka Datu subjekts var saņemt un pārsūtīt citam pārzinim (vai prasīt tiešā veidā pārsūtīt citam pārzinim) savus “pārnesamos” Personas datus. Datu subjektam jāņem vērā, ka ne visi Sabiedrības apstrādātie Personas dati būs uzskatāmi par “pārnesamiem”.

6.1.6. Tiesības iebilst pret Personas datu Apstrādi – nozīmē, ka Datu subjektam, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laika iebilst pret savu Personas datu apstrādi Tiesības iebilst ietver arī Profilēšanu. Šādā gadījumā Sabiedrība Personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja Sabiedrībai ir pārliecinoši leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

6.1.7. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu – ja Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu (kā tiesisko pamatu), tad Datu subjekts jebkurā brīdī var to atsaukt. Šāda atsaukšana neietekmē Apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukumu sniegta piekrišana.

6.2. Privātuma politikas 6.1. punktā minētās tiesības ne vienmēr ir absolūtas. Tas nozīmē, ka: atsevišķos gadījumos tās var ierobežot; atsevišķu tiesību īstenošana ir atkarīga no VDAR noteikto priekšnosacījumu izpildes; pastāv VDAR noteiktie izņēmumi no tiesībām.

6.3. Ja Datu subjekts uzskata, ka nav pilnvērtīgi īstenojis savas Privātuma politikas tiesības, Datu subjektam jāvēršas pie Sabiedrības vienā no šādiem veidiem:

6.3.1. iesniedzot rakstveida iesniegumu uz Sabiedrības adresi, kas norādīta Privātuma politikas 3.2. punktā, vai;

6.3.2. nosūtot Sabiedrībai e-pasta vēstuli no Datu subjekta Reģistrēta e-pasta, izmantojot Privātuma politika 3.2. punktā norādīto Sabiedrības e-pasta adresi;

6.4. Ja Sabiedrībai ir pamatotas šaubas par fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu par Privātuma politikas 7.1. punktā minēto tiesību īstenošanu, Sabiedrība var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga Datu subjekta identitātes apstiprināšanai vai prasīt veikt identifikāciju klātienē atbilstoši Sabiedrības noteiktajai iekšējai kārtībai.

7. Saņēmēju kategorijas un personas datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ

7.1. Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, tad Datu subjekta personas dati var tikt nodoti sekojošām saņēmēju kategorijām:

7.1.1. Sabiedrības darbinieki un amatpersonas: Sabiedrība ir tiesīga nodot Personas datus turpmākai apstrādei saviem darbiniekiem un/vai amatpersonām, ja minēto personu darba/amata pienākumi ir saistīti ar Personas datu apstrādi;

7.1.2. Pakalpojumu sniedzēji (Apstrādātāji un citi pārziņi): Sabiedrība ir tiesīga nodot Personas datus turpmākai apstrādei Apstrādātājiem un citiem pārziņiem, kas sniedz Sabiedrībai noteiktus pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumus, grāmatvedības pakalpojumus, parādu piedziņas pakalpojumus, maksājumu pakalpojumus, un citus pakalpojumus;

7.1.3. Valsts iestādes: Sabiedrība var nodot Personas datus kompetentai valsts iestādei un/vai valsts amatpersonām (vai tām pielīdzinātām amatpersonām), ja tam ir attiecīgs tiesiskais pamats, piemēram, policijai, tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam, zvērinātam notāram, prokuratūrai, maksātnespējas administratoram, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, DVI, Valsts ieņēmumu dienestam, un citām valsts iestādēm likumdošanā noteiktajā kārtībā.

7.1.4. Saņēmēji, kas darbojas kredītiformācijas un/vai parādu atgūšanas jomā, piemēram., parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, kredītinformācijas biroji.

7.1.5. Citi saņēmēji: Sabiedrība var nodot Personas datus arī citiem saņēmējiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.

7.2. Personas datu Apstrāde tiek veikta Latvijas Republikas teritorijā. Taču, Apstrādes procesā, piemēram, izmantojot atsevišķu Apstrādātāju un/vai pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, Personas dati var tikt nodoti saņēmējam ārpus ES/EEZ. Šajā gadījumā Sabiedrība nodrošina, ka tiek ievērotas VDAR prasības par Personas datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ.

8. Personas datu apstrādes (tai skaitā glabāšanas) ilgums

8.1. Vispārējie principi: Personas datu apstrādes un glabāšanas ilgums ir atkarīgs no Personas datu kategorijas. Attiecībā uz vairākām Personas datu kategorijām Personas datu apstrādes, ieskaitot glabāšanu, ilgumu noteic Piemērojamie tiesību akti. Gadījumos, ja Piemērojamie tiesību akti nenoteic konkrētu apstrādes termiņu, šo termiņu noteic Sabiedrība, ņemot vērā VDAR 5. pantā paredzētos Personas datu apstrādes principus.

9. Personas datu aizsardzība

9.1. Sabiedrība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Sabiedrība pielieto mūsdienīgas datu apstrādes un glabāšanas tehnoloģijas.

9.2. Sabiedrība rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Sabiedrības vārdā un uzdevumā apstrādā Datu subjekta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Sabiedrības norādījumiem un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Datu subjekta personas datus saviem nolūkiem.

9.3. Sabiedrība neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Sabiedrības, piemēram, Datu subjekta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

10. Strīdu izšķiršana un sūdzības iesniegšana

10.1. Sabiedrība mēģinās atrisināt jebkuru strīdus situāciju draudzīgā veidā un sagaida, ka Datu subjekts sākumā vērsīsies pie Sabiedrības, ja viņš/viņa uzskata, ka Apstrāde neatbilst VDAR un/vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Personas datu aizsardzību. Tomēr Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību DVI, ja uzskata, ka Sabiedrības veiktā Apstrāde ir pretrunā ar VDAR un/vai citiem Personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Personas datu izmantošana tiešās tirgvedības vajadzībām

11.1. Sabiedrība cenšas savus esošos un potenciālos klientus informēt par viņiem piemērotiem noderīgiem piedāvājumiem, precēm un atlaidēm. Paralēli informācijas ievietošanai mājaslapā, informācija var tikt nosūtīta pa e-pastu vai nodota veicot tālruņa zvanus.

11.2. Ja informācijas saņēmējs uzskata, ka Sabiedrības sniegtā informācija viņam nav nepieciešama, informācijas saņēmējam vienmēr vienkārši pieejamā veidā ir iespēja atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas. Atteikties no turpmākās informācijas saņemšanas iespējams:

11.2.1. Sūtot atbildes e-pastu uz nosūtītāja e-pasta adresi ar brīvi noformulētu atteikšanos;

11.2.2. Saņemtajā e-pastā veicot atzīmi “Turpmāk nevēlos saņemt šādus sūtījumus” un apstiprinot datu ievadi.

11.2.3. Tālruņa sarunas laikā informējot par nevēlēšanos turpmāk saņemt tālruņa zvanus;

11.2.4. Jebkurā citā veidā informējot Sabiedrību uz mājaslapā vai šīs Privātuma politikas 3.2. punktā norādītajiem oficiālajiem kontaktiem.

11.3. Saņemot atteikumu, sabiedrība veiks visas darbības, lai turpmāk neveiktu tiešās tirgvedības ziņojumu izsūtīšanu vai zvanus personām, kuras ir atteikušās no informācijas saņemšanas.

12. Automātiskā lēmumu pieņemšana un profilēšana

12.1. Automatizēti lēmumi vai Profilēšana var tikt veikta ar mērķi piedāvāt klientam preces vai pakalpojumus, balstoties uz līdzšinējo sadarbības pieredzi. Profilēšana ir attiecināma tikai uz TC “Gāles Nams” lojalitātes karšu klientiem. Lai veiktu profilēšanu, aizpildot anketu tiek iegūta Datu subjekta piekrišana, kuru Datu subjekts var nesniegt vai atsaukt jebkurā laikā. Piekrišanu profilēšanai Datu subjekts var atsaukt, griežoties pie sabiedrības un izmantojot 3.2. punktā norādītos kontaktus vai atrakstoties e-pastā no sūtījumu saņemšanas.

13. Sīkdatnes

13.1. Sīkdatnes ir nelieli informācijas kopumi, kas saglabājas mājaslapas apmeklētāja datorā vai citā elektroniskā ierīcē un serverī, kurā mājaslapa tiek uzturēta. Sīkdatnes pēc mājaslapas apmeklējuma un ļauj atpazīt apmeklētāju un ierīci. Sīkdatnes Sabiedrība mājaslapā ir paredzētas, lai uzlabotu mājaslapas pārlūkošanas iespējas mājaslapas apmeklētāju ierīcēs. Sīkdatnes nesatur datorvīrusus vai citu kaitīgu programmatūru.

13.2. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai Sabiedrība veiktu mājaslapas apmeklētāju personīgu identifikāciju.

13.3. Lai mainītu esošo sīkdatņu lietošanas iestatījumus, ir iespējams izmainīt interneta pārlūka un/ vai elektroniskās ierīces pārlūka iestatījumus. Interneta pārlūka iestatījumos sīkdatnes ir iespējams kontrolēt vai izdzēst.

14. Izmaiņas privātuma politikā

14.1. Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad atjaunināta Privātuma politika ir publicēta Mājaslapā, ja vien Privātuma politikā nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās termiņš.

14.2. Būtisku Privātuma politikas izmaiņu gadījumā, Sabiedrība par tām var informēt Datu subjektu ar Reģistrētā e-pasta starpniecību.